Regulamin

Regulamin sklepu BabySowa.pl

Serwis internetowy działający pod adresem www.babysowa.pl prowadzony jest przez:
 

Katarzyna Antoszewska

Glebowa 40a, 61-312 Poznań

NIP: 782 213 59 59, REGON: 634533599

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Przedmiot regulacji.
  Zgodnie z regulacją art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.babysowa.pl. (dalej jako: „Sklep”), którego właścicielem i podmiotem prowadzącym jest: Katarzyna Antoszewska,
  NIP: 7822135959; REGON: 634533599 z siedzibą: 61-312 Poznań, ul. Glebowa 40a (dalej jako „BabySowa”); tel.: 664 223 105 adres email: sklep@babysowa.pl
 2. Podstawowe definicje:
  Dla celów określonych w treści regulaminu użyte w nim pojęcia oznaczają odpowiednio:
 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94 z późn. zm.);
 2. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 3. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu towarów w Sklepie;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające co najmniej rodzaj i ilość zamawianego towaru, złożone w celu zawarcia umowy sprzedaży;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Towaru, zawarta pomiędzy „BabySowa”, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim;

                        Odwiedzający – każda osoba (podmiot) korzystający z serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.babysowa.pl.

Klient lub Odwiedzający mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.babysowa.pl.

Klient lub Odwiedzający ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem sklep@babysowa.pl lub telefonicznie pod numerem 664 223 105 .

II. ZASADY DOKONYWANIA REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z SERWISU SKLEPU.

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Powyższe oznacza, że Klient może złożyć zamówienie także bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie co najmniej danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Klient który dokonał rejestracji po zalogowaniu uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest złożone przez niego zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania na wskazany przez siebie adres e-mail aktualnych informacji o produktach ze sklepu i promocjach.
 4. Klient i Odwiedzający na mocy niniejszego regulaminu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów, Odwiedzających oraz dla „Babysowa”,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celach związanych z zawarciem Umowy sprzedaży i realizacją Zamówienia,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. „Babysowa” może pozbawić Klienta lub Odwiedzającego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta lub Odwiedzającego treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient lub Odwiedzający:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
 3. dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez „Babysowa” za działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZAMÓWIEŃ W RAMACH SKLEPU.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez serwis www.babysowa.pl. Po złożeniu zamówienia, automatycznie otrzymuje ono status "oczekujące" do momentu, aż pracownik sklepu potwierdzi mailowo lub telefonicznie przyjęcie do realizacji. Zamówienie zyskuje wówczas status "w realizacji". W momencie wysłania towaru zamówienie otrzymuje status "zrealizowane", a Klient otrzymuje nr nadania przesyłki, który umożliwi śledzenie drogi paczki. W przypadku odbioru osobistego, pracownik sklepu informuje, że paczka jest gotowa do odebrania.

2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub (na życzenie) faktura VAT.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta. Wymagane jest określenie sposobu dostawy przy składaniu zamówienia.

4. Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia. Prosimy wziąć pod uwagę, że monitory różnie wyświetlają barwy, dlatego kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych na stronie.

IV. DOSTAWA ZAMÓWIENIA.

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Koszty przesyłki są zależne od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy i sposoby płatności. Koszty dostawy zostały oznaczone na stronie Sklepu. Jednocześnie dostępne metody i koszty dostawy są każdorazowo wskazywane na etapie składania Zamówienia w celu dokonania wyboru przez Klienta.
 3. W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto „Babysowa” .
 4. Proponujemy Państwu następujące sposoby dostarczenia towarów:

- przesyłka kurierska

- odbiór osobisty

Sklep Babysowa
Ul. Glebowa 40a
61-312 Poznań
pn-pt 10:00-19:00
sob 10:00-16:00

Każdy produkt ma przypisaną indywidualną skalę dostępności. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres dostawy w ciągu maksymalnie 48h od dnia prawidłowego złożenia zamówienia (termin realizacji zamówienia jest wskazany na stronie produktu).

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI.

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez „Babysowa” zmian cen lub rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 3. Zapłata za Zamówienie może nastąpić bądź przy odbiorze Towaru (przesyłka za pobraniem), bądź poprzez dokonanie płatności online. Wyboru formy płatności Klient dokonuje na etapie składania Zamówienia.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 1. „Babysowa” jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. W chwili odbioru zamówionego towaru prosimy o sprawdzenie stanu i zawartości dostarczonej przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub niezgodności prosimy o kontakt z naszym sklepem.
 3. W przypadku reklamacji towarów objętych gwarancją producenta do przesyłki dołączona jest karta gwarancyjna podpisana i podstemplowana przez Sprzedającego.
 4. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jego wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
 5. Towary objęte gwarancją producenta prosimy odsyłać bezpośrednio na adres producenta oraz postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Pozwoli to Państwu zmniejszyć koszty napraw podczas okresu objętego gwarancją oraz przyspieszyć czas naprawy.
 6. W przypadku reklamacji podczas okresu objętego gwarancją przesyłka realizowana jest na koszt producenta.

VII. GWARANCJA.

 1. Producent Towaru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie należy wysyłać na adres siedziby „Babysowa” podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży „Babysowa”  zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta. Pieniądze zostaną wysłane do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu i oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Jeżeli zamówienie zostało przez Ciebie opłacone przy odbiorze, prosimy o podanie numeru rachunku bądź danych do przekazu pocztowego, na które będziemy mogli zwrócić pieniądze. Dotyczy to tylko sytuacji, w której zamówienie zwracasz do magazynu. Jeśli zamówienie było odebrane i opłacone w Sklepie stacjonarnym BabySowa, zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio w Sklepie. Koszt przesyłki pokrywa klient.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Klient odsyła Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży na adres: „Babysowa” , ul. Glebowa 40a, 61-312 Poznań. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Towar powinien zostać opakowany przez Klienta w odpowiedni sposób, dostosowany do rodzaju i wielkości Towaru, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi „Babysowa” nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może:
  1. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  2. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do Federacji Konsumentów, czy Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje Klient może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez „Babysowa” danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm. – dalej jako: ustawa o ochronie danych osobowych) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie oznaczonym jako pola wymagane stanowiące dane niezbędne dla realizacji Umowy sprzedaży, może uniemożliwić „Babysowa” wykonanie tej umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi zmiany, bądź usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem sklep@babysowa.pl
 3. Zgodnie z obowiązującym Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że zbierane przez nas dana są:
  - przetwarzane zgodnie z prawem;
  - zbierane dla celów zgodnych z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu.
 4. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Klienta w ramach formularza rejestracyjnego, poprzez kontakt mailowy, telefoniczny oraz media społecznościowe.
 5. Dane osobowe są zbierane w celu:
  - realizacji usługi – zakupu lub rezerwacji produktu, jego wysyłki, odbioru osobistego, wystawienia faktury zakupu lub paragonu;
  - działań marketingowych polegających na: wysyłce mailingów, w postaci materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowaniu produktów, wysyłaniu smsów informacyjnych;
  - monitorowania aktywności Klienta podczas korzystania z witryny. Dane te pomagają w określaniu upodobań i potrzeb Klienta, a tym samym w doskonaleniu kierowania do Klienta promocji i konkursów;
  - zautomatyzowanego przetwarzania danych, aby jak najkorzystniej dopasowywać ofertę do potrzeb Klienta (np. w zakresie przyznawania rabatów). Sklep realizuje to w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Klienta, aktywności na stronie oraz historię transakcji.
 6. W zakresie koniecznym dla należytego wykonania usług świadczonych przez Sklep oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji, dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze Sklepem przy świadczeniu usługi dla celów związanych z obsługą zamówień, prowadzeniem i zarządzaniem kanałami komunikacji z Klientem (np.: Ceneo, Allegro, wysyłka firmą kurierską, reklamacje u dystrybutora). Sklep jest zobowiązany zapewnić, aby przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywało się jedynie w zakresie i w celu należytego wykonania usług świadczonych przez Sklep oraz przy zastosowaniu zasad poufności i bezpieczeństwa informacji.
 7. Przetwarzamy następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres podany w formularzu rejestracyjnym, mailu lub przez telefon, adres mailowy, numer telefonu.
 8. W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub interesu publicznego dane możemy udostępnić uprawnionym podmiotom, np. sądom lub administracji publicznej.
 9. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadkach, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 11. W każdym momencie Klient może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając informacje na adres sklep@babysowa.pl.
 12. W szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta zagraża jego prywatności, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, wtedy zaprzestaniemy lub ograniczymy przetwarzanie danych Klienta.
 13.  Klientowi przysługuje prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych przepisami RODO.
 14. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz na ich powierzenie podmiotom trzecim w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym Sklep – „Babysowa” .
 16. Administratorem danych osobowych jest „Babysowa” Katarzyna Antoszewska,
  NIP: 7822135959; REGON: 634533599 z siedzibą: 61-312 Poznań, ul. Glebowa 40a ; tel.: 664 223 105 adres email: sklep@babysowa.pl. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora danych wynikają z działań podejmowanych przez Klientów w ramach korzystania www.aroshop.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów i Odwiedzających określa Polityka prywatności dostępna na stronie www.babysowa.pl.

 

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wykorzystywanie Cookies

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które zamieszczane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze użytkownika. Nie stanowią one żadnego zagrożenia, nie są źródłem rozpowszechniania się wirusów czy innych złośliwych skryptów. Przechowują zazwyczaj informacje tekstowe mające na celu zidentyfikowanie użytkownika w celu dostarczenia mu spersonalizowanych treści lub umożliwienie rejestracji.

W każdej przeglądarce internetowej, możliwe jest zablokowanie plików Cookies, jednak mechanizm ten jest domyślnie wyłączony.

W naszym sklepie pliki Cookies wykorzystywane są w celu technicznej obsługi procesu dokonywania zakupów i rejestracji oraz w celach statystycznych (nie przechowywane są jednak żadne dane osobowe).

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. „Babysowa” nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z tym, że zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Babysowa”, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę „Babysowa”.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2018 r.

 

Chcesz otrzymywać kupony rabatowe oraz informacje o nowościach i promocjach? Zapisz się do newslettera!
Copyright © 2015 Babysowa.pl
do góry
Pokaż pełną wersję strony
ul. Glebowa 40 A
61-312 Poznań (Szczepankowo)
Sklep internetowy Shoper.pl